O projekcie UE Logo

Projekt: „NA PLUSIE – DOSTĘPNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW - edycja 2”

Numer umowy: UDA-POWR.02.21.00-00-DO18/21

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie nr 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przez przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z terenu całej Polski w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych, asystujących i projektowania uniwersalnego. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem szkoleniowym i poszkoleniowym, co przyczyni się do wzrostu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw.

Chcesz zgłosić się do Projektu lub uzyskać
więcej informacji? Skontaktuj się z nami:

Beneficient: Certes Sp. z o.o.
ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa
E-mail: naplusie2@certes.pl
Tel: +48 22 353 82 20

Partner: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FADO
ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź

Na czym polega projekt?

Projekt polega na wprowadzeniu w przedsiębiorstwie rozwiązań, które sprawią, że Twoje usługi bądź produkty staną się dostępne dla szerszej grupy odbiorców czyli osób z niepełnosprawnościami, seniorów, osób głuchych, niewidomych, osób na wózkach inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi i innych osób w szczególnej sytuacji.

Wprowadzone zmiany i technologie mają sprawić, by każda osoba w jak największym stopniu mogła niezależnie i samodzielnie korzystać z Twoich usług lub produktów.
Działania szkoleniowe i doradcze podniosą świadomość, wiedzę i umiejętności Twoje oraz Twoich Pracowników w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących, a także uniwersalnego projektowania.

Nabyte kompetencje pozwolą wspierać realizację procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie i doprowadzą do rozwoju modeli biznesowych opartych o przewagę konkurencyjną, jaką jest zapewnienie dostępności szerszej grupie klientów.

Dzięki udziałowi w projekcie przygotujesz się do wprowadzenia zmian w produkcji lub świadczeniu usług, zapewniając osobom o szczególnych potrzebach, równy ze wszystkimi udział w życiu społecznym i gospodarczym. W dobie starzejącego się społeczeństwa dostępność ma ogromne znaczenie, a przedsiębiorstwo, które wychodzi naprzeciw potrzebom różnych grup społecznych podnosi swoją konkurencyjność.

Przedsiębiorco, weź udział w Projekcie

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw, których działalność związana jest z:

 • produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób z ograniczeniami funkcjonalnymi,
 • projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

W ramach projektu oferujemy:

 • Bezpłatny udział w szkoleniu ogólnym – 8 godzin
  Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu planowania strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne oraz projektowanie uniwersalne.
 • Bezpłatny udział w szkoleniu specjalistycznym – 16 godzin
  Program części specjalistycznej jest dostosowany do potrzeb poszczególnych grup przedsiębiorców i uwzględnia takie
  zagadnienia, jak:

  • Analiza dobrych przykładów istniejących produktów/usług dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
  • Planowanie strategii rozwoju przykładowych produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi. Wspólne szukanie rozwiązań, które sprawią, że istniejące produkty i usługi staną się atrakcyjne dla większej grupy klientów
  • Możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz projektowania uniwersalnego, funkcjonujących w konkretnych obszarach działalności.
 • Doradztwo poszkoleniowe dla uczestników projektu – 12 godzin dla każdego uczestnika

  W trakcie doradztwa uzyskasz profesjonalną pomoc w zakresie np. projektowania produktów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu.
  Poznasz możliwości adaptacji, specjalistycznego projektowania, wdrażania technologii, których zastosowanie umożliwia lub ułatwia osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów, czy usług na zasadzie równości szans.

Preferencyjne branże

Projekt skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców działających na rynku jako:

 • producenci mebli,
 • producenci aplikacji,
 • producenci sprzętu komputerowego wraz z systemami operacyjnymi,
 • producenci konsumenckich urządzeń do korzystania z audiowizualnych usług medialnych,
 • producenci sprzętu AGD,
 • producenci elektroniki użytkowej,
 • producenci paczkomatów/biletomatów itp.,
 • producenci terminali płatniczych (urządzenia oraz oprogramowanie),
 • dostawcy usług dostępu do audiowizualnych usług medialnych,
 • firmy e-commerce.

Do udziału w projekcie zapraszamy również przedsiębiorców z innych branż niż wymienione powyżej, pod warunkiem, że ich działalność związana jest z produktami, których funkcjonalność można dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi, bądź usługami, które ze względu na swój charakter również mogą zostać dostosowane.