REKRUTACJA W PROJEKCIE „NA PLUSIE – DOSTĘPNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – edycja 2”

NABÓR CIĄGŁY W OKRESIE OD STYCZNIA 2022 do MARCA 2023

CERTES Sp. z o.o. wspólnie z Partnerem Spółdzielnią Socjalną FADO ogłasza nabór zgłoszeń do projektu pn. „NA PLUSIE – DOSTĘPNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – edycja 2” o numerze POWR.02.21.00-00-DO18/21.

Zasady naboru zapisano szczegółowo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym na stronie Projektu.


KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO NABORU

Do udziału w Projekcie zapraszamy Przedsiębiorców, którzy:

  • są zainteresowani planowaniem rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne oraz zasady projektowania uniwersalnego;
  • prowadzą działalność (co wynika z zapisów w CEiDG/KRS) związaną z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonowanie może zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi lub projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi;
  • prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski

TERMINY

W naborze obowiązują następujące terminy przyjmowania Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu ) w formie elektronicznej:

  • ROZPOCZĘCIE rekrutacji od 17.01.2022 r.
  • ZAKOŃCZENIE dnia 31.03.2023 r. godz. 23:59 (lub do wyczerpania miejsc w Projekcie)

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Przedsiębiorcy otrzymują 100% dofinansowania, które stanowi pomoc de minimis.


FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Skan dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać w formie elektronicznej na adres skrzynki elektronicznej: naplusie2@certes.pl lub bezpośrednio w biurze projektu ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa.

UWAGA: W przypadku przesłania dokumentów w formie elektronicznej komplet dokumentów w wersji papierowej należy dostarczyć do biura projektu ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa w ciągu 5 dni roboczych pod rygorem niezakwalifikowania zgłoszenia.


ETAPY SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH

  1. PRZESŁANIE SKANÓW UZUPEŁNIONEJ ORAZ PODPISANEJ DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ

Dokumenty (skany) w formie elektronicznej należy wysłać na adres skrzynki elektronicznej rekrutacja@naplusie2.eu.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31.03.2023 r. godz. 23:59 (lub do wyczerpania miejsc w Projekcie)

Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem Przedsiębiorstwa: „NABÓR _Nazwa przedsiębiorstwa”

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia naboru po przekroczeniu 120% przewidzianej liczby miejsc w naborze.

  1. PRZESŁANIE W WERSJI PAPIEROWEJ ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa (obligatoryjny)

Załącznik nr 2 Regulaminu – Oświadczenia określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa (obligatoryjny)

Załącznik nr 3 Regulaminu – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (obligatoryjny)

Załącznik nr 4 Regulaminu – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (obligatoryjny)

Załącznik nr 5 Regulaminu – Formularz zgłoszenia właściciela/pracownika (obligatoryjny)

Załącznik nr 6 Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu (obligatoryjny)

Załącznik nr 7 Regulaminu – Oświadczenie osoby wskazanej do kontaktów roboczych (obligatoryjny)

Wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych KRS lub wpis do CEIDG (obligatoryjny)

Pełnomocnictwo szczególne poświadczone notarialnie (w oryginale) do podpisania dokumentów lub oświadczeń w imieniu danego Przedsiębiorstwa udzielone osobie innej niż wskazana/e w dokumencie rejestrowym, do przekazywanych dokumentów rekrutacyjnych (jeśli dotyczy)


W PRZYPADKU PYTAŃ LUB PROBLEMÓW Z WYPEŁNIENIEM DOKUMENTÓW PROSIMY O KONTAKT

Pytania dotyczące naboru można przesyłać na adres: naplusie2@certes.pl